Jesteś w: Start / Posługa Duszpasterska / Katechizacja / Misja Święta 2013

Misja Święta, 2013

MODLITWA PRZED MISJĄ ŚWIĘTĄ Boże, nasz Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że zesłałeś swego Syna, aby odnowił więź miłości z Tobą, zerwaną przez grzech ludzi, dziś tą samą miłością powodowany, pragniesz nam Go posłać w czasie misji świętych. Oby w naszej parafii nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Jego Słowo i oporny na działanie Jego miłości i łaski. Oby misje święte każdemu z nas pomogły znaleźć największy skarb, którego świat dać nie może: sercom pokój sumienia, rodzinom miłość i zgodę, parafii jedność i przedsmak Twojego Królestwa, Kościołowi nowe błogosławieństwa. Duchu Święty przez którego działa Ojciec i w którym spotyka się z nami Syn, odnów nasze serca i oblicze naszej parafii na większą chwałę Trójcy Przenajświętszej. Przez Chrystusa , Pana naszego. Amen.

LIST MISJONARZA

 

Do Wspólnoty Parafialnej Różańca Świętego w Edmonton

Zaproszenie do udziału w Misji Parafialnej

Zbliża się dzień kiedy wraz z całą wspólnotą parafialną będziecie świętować jubileusz 100-cia parafii Różańca Świętego. Piękny i niecodzienny jubileusz może stać się dla Was wszystkich sposobnością do odnowy życia wiary i nowego spojrzenia na chrześcijańską tożsamość. Wiele osób w tej parafii wzgardziło Panem przez obojętność religijną, grzechy i niewiarę. Może wśród nich jesteś i Ty. Jednak Bóg kocha każdego człowieka. Kocha także Ciebie, dlatego te słowa są Jego wezwaniem. Jest to wezwanie do nawrócenia, do wiary, do radości. Tylko wiara daje sens życiu, daje nadzieję, której tak bardzo potrzebujemy dzisiaj, gdy jesteśmy umęczeni przez różne doświadczenia, grzechy, nieustanną gonitwę za tym co materialne…

Bóg daje nam szansę pojednania i odnowy przez misję świętą, która będzie głoszona w waszej parafii, aby na nowo przybliżyć wszystkim Dobrą Nowinę o zbawieniu. Wzywam więc Ciebie w imię Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć, abyś przyszedł do Niego, który prowadzi ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z grzechu do zbawienia.

Słowa tego posłania kieruję do wszystkich!

Tych, którzy wierzą wzywam do modlitwy i ofiary, a także apostolskiego działania w domach, wśród sąsiadów i znajomych. Mówcie o Chrystusie! Nie bójcie się głosić Tego, w którym jest nasze życie!

Wzywam chorych i cierpiących! Otoczcie modlitwą całą Parafię, bo wasza modlitwa jest bardzo potrzebna Waszym duszpaste­rzom i wszystkim, którzy w tej parafii oczekują przebaczenia.

Wzywam rodziców! Postawcie Chrystusa na pierwszym miejscu w swoich rodzinach, bo „cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat zyskał”, a utracił wiarę - przypomina Chrystus!

Wzywam dzieci i młodzież! Niech w waszych sercach nie zgaś­nie wiara, ale swym rodzicom i kolegom przypominajcie o Chrystu­sie, bo na Nim jak na mocnym fundamencie możecie zbudować prawdziwe szczęście i na Nim możecie oprzeć całe swe życie.

Niech więc tę Wielką Misję rozjaśni światło Pana, niech zajaśnieje nadzieją, rozpali płomień wiary i miłość roznieci w sercach!

Niech zmartwychwstały Pan oświeci tę Parafię, Twoją rodzinę i Twoje serce, bo Jego światło nigdy nie zgasło i przez tyle wieków rozjaśnia ciemności zła, niewiary i błędu!

Przyjmijcie moje życzenia, by ta Misja święta, która będzie miała miejsce na zakończenie Roku Wiary, stała się dla nas wszystkich okazją powrotu do Boga, czasem zbawienia i łaski.

Polecam Was wszystkich Matce Chrystusa. Ona uwierzyła słowu Boga i modli się dzisiaj za nami grzesznymi, abyśmy nigdy nie wzgardzili tą miłością, która objawiła się na krzyżu i w zmartwych­wstaniu, a bez której życie ludzkie nie ma ani fundamentu, ani sensu. W Jej matczyne ręce polecam naszą Misję Parafialną, polecamy całą parafię i Twoje serce.

Na Misję Parafialną łączę się z Wami w modlitwie i nadziei

o. Tomasz Krzesik OMI